Send søknad

Statutter

Les våre stattuter.

§ 1. Legatets navn er ; TRYGVE TELLEFSENS LEGAT

§ 2. Legatet er en privat stiftelse med formål å yte hjelp til utdannelse for lovende og evnerike barn og unge mennesker. Legatets grunnkapital er kr. 50.000.000,-.

§ 3. Legatets forretningskontor er i Sandefjord.

§ 4. Legatet består av 3 personer. Ett medlem oppnevnes av formannskapet i Sandefjord og ett medlem av formannskapet i Kristiansand. Styremedlemmene bør representere den best mulig forretningsmessige erfaring og ha innsikt i undervisningssektoren. Det tredje medlem som fortrinnsvis bør være jurist, oppnevnes av Sorenskriveren i Sandefjord. Styremedlemmenes funksjonstid er 4 år, dog slik at gjenvalg kan skje inntil fylte 70 år. Av hensyn til kontinuitet i legatets styre uttrer etter loddtrekning ett medlem pr. 18.04.1979 og ett medlem pr. 18.04.1980 slik at det gjenværende medlem først står på valg pr. 18.04.1981.

§ 5. Legatets kapital kan anbringes i fast eiendom, solide aksjer og verdipapirer.§ 6. Årlig avkastning av legatets kapital anvendes slik; a) 10% av avkastningen bør tillegges legatets formue b) Inntil 90% av avkastningen utdeles årlig – hvis kvalifiserte kandidater finnes – av legatstyret, til hjelp til utdannelse for lovende og evnerike barn og unge mennesker, fortrinnsvis til de som har mistet sine foreldre eller uforskyldt ellers helt eller delvis mangler støtte hjemmefra c) før utdeling av stipendier (b) samt avsetning til legatets formue (a) skal legatets grunnkapital, jf § 2 inflasjonsjusteres. Dette gjelder også for år hvor avkastningen er svak eller negativ.

§ 7. I den utstrekning det er mulighet skal der stilles tilstrekkelige beløp til rådighet, slik at vedkommende kandidat kan fullføre en ordentlig og avsluttet utdannelse.

§ 8. Under ellers like vilkår skal barn og unge mennesker fra Sandefjord og Kristiansand være fortrinnsberettiget til legatporsjoner.

§ 9. Utdeling foretas av legatstyret etter dettes nærmere skjønn og bestemmelse den. 18. april hvert år.

§ 10. Legatstyret kan engasjere forretningsfører og annen nødvendig bistand til å forestå den løpende forretningsførsel.

§ 11. Legatets regnskap, formuesforvaltning og tildeling av stipendier skal være gjenstand for revisjon fra kompetent ekstern revisor selv om dette ikk følger av norsk lov.

§ 12. Legatstyret fastsetter selv sin godtgjørelse, i samråd med Sorenskriveren i Sandefjord.

§ 13. Legatstyret innberetter til Sorenskriveren i Sandefjord enhver beslutning som innebærer en betydelig omplassering av legatets formue eller på annen måte berører legatet i vesentlig grad.

Ovenstående statutter ble vedtatt 19.02.1976 med endringer 22.11.1976, 23.03.1996 og 7.03.2011.

Meld deg på nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Trygve Tellefsens Legat © 2016
Nettsiden er levert av EasyWeb Norge